اعلام زمان بندی جلسات تصمیم گیری طرح های تحقیقاتی سال 1398

اعلام زمان بندی جلسات تصمیم گیری طرح های تحقیقاتی سال 1398

اعلام زمان بندی جلسات تصمیم گیری طرح های تحقیقاتی سال 1398

جدول زمان بندی جلسات تصمیم گیری طرح های تحقیقاتی سال 1398 و آخرین فرصت ارسال طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی آن دانشکده/ مرکز تحقیقات به معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام گردید.

رئیس محترم پژوهشگاه، پژوهشکده، مرکز تحقیقات معاون محترم پژوهشی دانشکده با سلام و احترام بدین وسیله جدول زمان بندی جلسات تصمیم گیری طرح های تحقیقاتی سال 1398 و آخرین فرصت ارسال طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی آن دانشکده/ مرکز تحقیقات به معاونت پژوهشی دانشگاه به شرح ذیل اعلام میگردد. مزید امتنان خواهد بود این موضوع به اطلاع تمامی پژوهشگران آن دانشکده/ مرکز تحقیقات و همچنین کاربر ساب ادمین دانشکده/ مرکز رسانده شود. خواهشمند است به گونه ای برنامه ریزی شود که ضمن برگزاری جلسات شورای پژوهشی در آن دانشکده/ مرکز تحقیقات؛ روند تهیه صورت جلسه در سامانه پژوهشیار، ارسال صورت جلسه پژوهشیاری و صورت جلسه امضا شده و نیز ارسال طرح های تحقیقاتی مصوب آن شورا به معاونت پژوهشی دانشگاه مطابق با زمان بندی اعلام شده و به طور کامل و مناسبی انجام پذیرد. نکته مهم: ارسال طرح های تحقیقاتی و صورتجلسه مربوط به هر رنک قبل از فرا رسیدن تاریخ آخرین فرصت اعلام شده بلامانع است.
کلمات کلیدی