برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه

کارگاه آموزشی کاربران پژوهشیار در سطح کارشناسان کمیته اخلاق با حضور همکاران امور پژوهشی و جناب آقای مهندس اشراقی در تاریخ 98/08/29 در سالن شورای پژوهشی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی کاربران پژوهشیار در سطح کارشناسان کمیته اخلاق با حضور همکاران امور پژوهشی و جناب آقای مهندس اشراقی در تاریخ 98/08/29 در سالن شورای پژوهشی برگزار گردید.
کلمات کلیدی