فراخوان موضوعی اجرای پیمایش های ارزیابی وضعیت دخانیات"معاونت تحقیقات و فن آوری"

فراخوان موضوعی اجرای پیمایش های ارزیابی وضعیت دخانیات"معاونت تحقیقات و فن آوری"

موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران دو پیمایش ارزیابی وضعیت دخانیات در بزرگسالان 1398 و ارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان 1398 را به فراخوان گذاشته است.

موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران دو پیمایش ارزیابی وضعیت دخانیات در بزرگسالان 1398 و ارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان 1398 را به نیابت از معاونت بهداشت(مرکز سلامت و محیط کار) از طریق ساز و کار فراخوان 2 مرحله ای به فراخوان گذاشته است. فرم ارائه اطلاعات محققین و مراکز تحقیقاتی شرکت کننده در فراخوان عام دو مرحله ای و فرم درخواست برای پروتکل این دو پیمایش RFP در سایت زیر قابل دریافت است. http://nihr.tums.ac.ir/item/645 نسخه اصلی فرم ارائه اطلاعات محققین و مراکز تحقیقاتی شرکت کننده در فراخوان عام دو مرحله ای به همراه ضمائم آن به آدرس :تهران-بلوار کشاورز-خیابان وصال شیرازی-خیابان بزرگمهر شرقی-پلاک70 یا به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال گردد. nihr.research@tums.ac.ir
کلمات کلیدی