مديريت امور تحقيقات و فن آوري در راستاي اجراي سياست هاي پژوهشي دانشگاه و جهت دادن به تحقيقات دانشگاه در توليد و انتشار مقالات، ارزيابي عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه، بررسي شرايط احراز گرنت و اعطاي آن به اعضاي محترم هيات علمي و غير هيات علمي، فراهم آوردن شرايط وامکانات لازم به منظور تسهيل انجام پژوهش (نرم افزار پژوهشيار)، نظارت بر حسن اجرای فعاليت‌های پژوهشی، تهیه پیش نویس‌آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی به منظور طرح در شورای پژوهشی، دریافت طرح‌های پژوهشی تصویب شده در دانشکده ها و مراكز تحقيقاتي و طرح آنها در جلسات تصميمم گيري طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه، تنظيم دستور جلسات شوراي پژوهشي، ابلاغ مصوبات شوراي پژوهشي به مراكز تحقيقاتي مستقل و تحت پوشش دانشگاه ،‌اجراي كليه امور قرارداد هاي تحقيقاتي و تفاهم نامه ها بين دانشگاه و ساير سازمان ها و موسسات خارج دانشگاهي، برگزاري جلسات كميته طرح هاي تاخيري، برگزاری جلسات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه، رعايت موازين شرعي و اصول اخلاق در پژوهش، پیگیری مصوبات طرح هاي مطروحه در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه و كميته كشوري اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي، هدفمندي در تحقيق و همکاری با واحدهای پژوهشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و برگزاري جشنواره ابن سينا فعاليت مي نمايد.

بدیهی است نظرات، پیشنهادات و انتقادات دانش پژوهان و صاحب نظران علاقمند به فعالیتهای پژوهشی دانشگاه نقش بسزایی در ارتقاء روندهای جاری پژوهشی خواهد داشت.