نمونه و راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه

 
   دانلود فایل : informedconsent .doc           حجم فایل 65 KB