کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری مامایی-توانبخشی