کمیته اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات ایمنولوژی، آسم و آلرژی