کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد