اخبار

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه

کارگاه آموزشی کاربران پژوهشیار در سطح دسترسی ادمین دانشکده / مرکز غیر مستقل با حضور همکاران امور پژوهشی و جناب آقای مهندس اشراقی در تاریخ 98/09/04 برگزار گردید.

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه

کارگاه آموزشی کاربران پژوهشیار در سطح کارشناسان کمیته اخلاق با حضور همکاران امور پژوهشی و جناب آقای مهندس اشراقی در تاریخ 98/08/29 در سالن شورای پژوهشی برگزار گردید.

اعلام زمان بندی جلسات تصمیم گیری طرح های تحقیقاتی سال 1398
اعلام زمان بندی جلسات تصمیم گیری طرح های تحقیقاتی سال 1398

اعلام زمان بندی جلسات تصمیم گیری طرح های تحقیقاتی سال 1398

جدول زمان بندی جلسات تصمیم گیری طرح های تحقیقاتی سال 1398 و آخرین فرصت ارسال طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی آن دانشکده/ مرکز تحقیقات به معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام گردید.