دوره آموزشی سه روزه آمار در کارآزمایی بالینی در تاریخ 26 الی 28 آذر سال 98

دوره آموزشی سه روزه آمار در کارآزمایی بالینی در تاریخ 26 الی 28 آذر سال 98

دوره آموزشی سه روزه آمار در کارآزمایی بالینی در تاریخ 26 الی 28 آذر سال 98 اعلام می گردد.

کلمات کلیدی