تماس با ما

  تلفن:  20 و 81633619 021

  دورنگار:  81633623- 021

  آدرس پست الكترونيك: rmo@tums.ac.ir

  نشاني: بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس ، سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران، طبقه ششم:

اتاق 605 : دفتر مديريت امور تحقيقات و فناوري

اتاق 604: كارشناسان امور تحقيقات و فناوري و كميته اخلاق

    كدپستي سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران: 1417653761


  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.