نقش مرکز تحقیقات مدل سازى در سلامت در پاندمى کووید-19